GDPR

Zde jsou popsány zásady a podmínky, za kterých společnost 4G eval s.r.o., IČ: 04744683, se sídlem Pod Havlínem 217, 156 00, Praha 5, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spis. zn. C 252777 (dále také jen „společnost“) přistupuje k obecnému nařízení na ochranu osobních údajů (General Data Protection Regulation – dále také jen „GDPR“) podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, které nahrazuje Nařízení (EU) 2016/679.

Společnost shromažďuje osobní údaje, které jsou uváděny při objednávce služeb, uzavírání smluv nebo také výběrovém řízení na pracovní pozici ve společnosti. Dále společnost shromažďuje údaje uvedené v životopisech expertů, kteří se společností pracují, pracovali nebo projevili zájem spolupracovat v budoucnu. Experti, kteří poskytli údaje společnosti mohou jakékoliv informace v nich obsažené na základě svých práv změnit, vymazat atp. (viz níže – práva subjektu údajů).

Jedná o následující údaje:

 • Fyzické osoby: jméno a příjmení, adresa, e-mailová adresa a telefonní číslo, případně LinkedIn, Skype kontakt případně další kontaktní údaje;
 • Údaje o odborné způsobilosti, pracovních zkušenostech a nárocích;
 • Právnické osoby: obchodní jméno, adresa sídla, IČO, DIČ, bankovní spojení.

Osobní údaje jsou používány pouze k účelu, ke kterému existuje právní titul, a pro který byly poskytnuty. Po vypršení účelu zpracování, ke kterému byly poskytnuty, budou odstraněny.

Osobní údaje jsou využívány při:

 • vyhledávání pracovních příležitostí a přípravě projektů
 • sjednávání smluvních vztahů a při plnění těchto smluv;
 • výzvě k pracovní pohovoru, schůzkách nebo školení.

Údaje jsou uloženy v souladu s nařízením GDPR, přičemž k údajům mají pro výše zmíněné účely přístup výhradně zaměstnanci společnosti a pověřený správce webové stránky. Údaje nebudou poskytovány třetím stranám.

Práva subjektu údajů jsou následující:

 • právo na informace o zpracování (čl. 13 a 14 nařízení GDPR);
 • právo na přístup k osobním údajům (čl. 15 nařízení GDPR);
 • právo na opravu (čl. 16 nařízení GDPR);
 • právo na odstranění záznamu (čl. 17 nařízení GDPR);
 • právo na omezení zpracování (čl. 18 nařízení GDPR);
 • právo na přenositelnost údajů (čl. 20 nařízení GDPR);
 • právo vznést námitku (čl. 21 nařízení GDPR);
 • právo nebýt předmětem automatizovaného individuálního rozhodování, včetně profilování (čl. 22 nařízení GDPR).

Ochrana dat v otevřených sítích

Výslovně zdůrazňujeme, že úplná ochrana dat v otevřených sítích, jako je internet, nemůže být zajištěna. Toto se týká vašich osobních údajů, které poskytujete prostřednictvím chatu, e-mailů a webových stránek společnosti.

Zásady zpracování a ochrany osobních údajů jsou předmětem kontroly. Případné změny zveřejňujeme na této webové stránce.

Datum poslední aktualizace: 2.4.2020