PRIVACY NOTICE TO GENERAL DATA PROTECTION REGULATION (GDPR)

This website describes the principles and conditions under which 4G eval s.r.o. company ID: 04744683, registered in the Commercial Register maintained by the Municipal Court in Prague under file C 252777 with Headquarters at Pod Havlínem 217, 156 00, Prague 5 (hereinafter referred to as "Company") is governed by the Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council  of  27 April 2016 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data, and repealing Directive 95/46/EC (General Data Protection Regulation), further referred to as “GDPR Regulation”.

The company collects personal information you provide when requesting our services, entering into contracts, or applying for a job in the Company's position. The Company also collects information listed in Curriculum Vitae of experts who worked / are working / or have expressed interest to collaborate in the future with the Company. Experts have provided their CVs voluntarily and as a data subject. Any information contained therein can be changed, deleted, etc. -see below - the rights of the data subject.

These are the following:

 • name and surname, address, e-mail address and phone number, eventually LinkedIn, Skype contact and other contact details;
 • information about the area of expertise, work experience and claims;
 • identification, contact and payment details: business name, address, ID, VAT, bank details.

Your personal information is used only for the purpose for which legal title exists, and for which you have provided it to us. Your personal data will be deleted after the expiration of the processing goal, i.e. if the expert decides to no longer cooperate with the Company.

We use personal data for:

 • Searching for job opportunities matching your professional profile;
 • arranging for contractual relations with contracted experts and for the management of these contracts;
 • an invitation for a job interview, training or meeting.

We explicitly point out that your data will be stored in accordance with the GDPR Regulation. Your personal data for the above-mentioned purposes will be stored in our internal expert database which is accessible only to our project management staff and Data Administrator.

Your personal data will be used exclusively for our internal project development activities. Use of your CV for the acquisition of any potential assignment will be first discussed with you by e-mail, phone or other common means of communication.

We will not forward your personal information or professional qualification data to any third party without your prior consent. Your consent is carefully stored.

We appreciate your interest in working with 4G eval s.r.o., therefore we want your personal data to be accurate as well as responsive to your needs. If you find that this is not the case, you can ask what you are entitled to, as a data subject, under the following rights:

 • The Right to basic information (Articles 13 and 14 of the GDPR Regulation);
 • The Right of access to personal data (Article 15 of the GDPR Regulation);
 • the Right of rectification (Article 16 of the GDPR Regulation);
 • The Right to erasure (the "right to be forgotten") (Article 17 of the GDPR Regulation);
 • The Right to restrict processing (Article 18 of the GDPR Regulation);
 • The Right of data portability (Article 20 of the GDPR Regulation);
 • The Right to object to processing (Article 21 of the GDPR Regulation);
 • The Right to not be evaluated on the basis of automated processing (Article 22 of the GDPR Regulation).

Data protection for the internet

We would like to point out explicitly that total protection of data in open networks as the internet cannot be safeguarded. This refers to your personal data that you provide via chat, e-mails and own web sites.

We review our Privacy Policy. We publish any changes on this website.

Date of last update: 21. 12. 2018

 

Czech version

Na této stránce jsou popsány zásady a podmínky, za kterých společnost 4G eval s.r.o., IČ: 04744683, se sídlem Pod Havlínem 217, 156 00, Praha 5, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spis. zn. C 252777 (dále také jen „Společnost“) přistupuje k obecnému nařízení na ochranu osobních údajů (General Data Protection Regulation – dále také jen „GDPR“) podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, které nahrazuje Nařízení (EU) 2016/679.

 

Společnost shromažďuje osobní údaje, které uvádíte při: objednávce našich služeb, uzavírání smluv nebo také výběrovém řízení na pracovní pozici ve Společnosti. Dále společnost shromažďuje údaje uvedené v životopisech expertů, kteří se společností: pracují, pracovali nebo projevili zájem spolupracovat v budoucnu. Experti poskytli své životopisy dobrovolně a jako subjekt údajů mohou jakékoliv informace v nich obsažené na základě svých práv změnit, vymazat atp. (viz níže – práva subjektu údajů).

Jedná o následující údaje:

 • jméno a příjmení, adresa, e-mailová adresa a telefonní číslo, případně LinkedIn, Skype kontakt a další kontaktní údaje;
 • údaje o oblasti Vaší odborné způsobilosti, pracovních zkušenostech a nárocích;
 • identifikační, kontaktní a platební údaje: obchodní jméno, adresa sídla, IČO, DIČ, bankovní spojení.

Vaše osobní údaje používáme pouze k účelu, ke kterému existuje právní titul, a pro který jste nám je poskytli. Vaše osobní údaje budou smazány po vypršení účelu zpracování, ke kterému byly poskytnuty.

Osobní údaje používáme pro:

 • vyhledávání pracovních příležitostí, do kterých zapadá Váš profesní profil;
 • domlouvání všech smluvních vztahů s kontraktovanými experty a k plnění těchto smluv;
 • pozvání na pracovní pohovor, schůzku nebo školení.

Upozorňujeme, že Vaše data jsou uložena v souladu s nařízením GDPR. K údajům mají pro výše zmíněné účely přístup výhradně zaměstnanci Společnosti a Správce dat.

Vaše osobní údaje budou použity interně pro přípravu projektů. Použití informací z Vašeho životopisu pro získání pracovní příležitosti s Vámi bude konzultováno.

Bez Vašeho souhlasu, který pečlivě uchováváme, ovšem neposkytujeme žádným třetím stranám Vaše osobní údaje.

Ceníme si Vašeho zájmu spolupracovat s naší společností, a tak chceme, aby Vaše osobní údaje byly přesné a odpovídali tak i Vašim potřebám. V případě, že zjistíte, že tomu tak není, můžete požadovat, co Vám, jako subjektu údajů přísluší na základě následujících práv:

 • právo na informace o zpracování (čl. 13 a 14 nařízení GDPR);
 • právo na přístup k osobním údajům (čl. 15 nařízení GDPR);
 • právo na opravu (čl. 16 nařízení GDPR);
 • právo na výmaz (čl. 17 nařízení GDPR);
 • právo na omezení zpracování (čl. 18 nařízení GDPR);
 • právo na přenositelnost údajů (čl. 20 nařízení GDPR);
 • právo vznést námitku (čl. 21 nařízení GDPR);
 • právo nebýt předmětem automatizovaného individuálního rozhodování, včetně profilování (čl. 22 nařízení GDPR).

Ochrana dat v otevřených sítích

Rádi bychom výslovně zdůraznili, že úplná ochrana dat v otevřených sítích, jako je internet, nemůže být zajištěna. Toto se týká vašich osobních údajů, které poskytujete prostřednictvím chatu, e-mailů a vlastních webových stránek.

Zásady zpracování a ochrany osobních údajů kontrolujeme. Případné změny zveřejňujeme na této webové stránce.

Datum poslední aktualizace: 21. 12. 2018

News

21 February 2024
Diaconia ECCB - Center of Relief and Development, signed a contract with 4G eval for the Evaluation of the project Strengthening of self-dependence of Ukrainian refugees in the Czech Republic.
more
19 January 2024
Under the Cooperation Agreement for the Decentralised Evaluations LTA, WFP, signed between ICON-INSTITUT GmBH (Consortium Leader) and 4G eval s.r.o. (Partner) on 14 April 2023, the assignment Decentralized Evaluation Services (DE) of School Feeding Modalities Applied in Armenia from 2018 – 2023 started in January 2024.
more
23 July 2023
Caritas Czech Republic signed a contract with 4G eval for the evaluation a project supported by a grant from the Czech Development Agency entitled Dialogue for a Global Society.
more
08 June 2023
The Ministry of Foreign Affairs of the Czech Republic signed a contract with 4G eval s.r.o. for the Priority Sector Evaluation: Inclusive Social Development/Education (Cambodia).
more
14 April 2023
A Cooperation Agreement for the Decentralised Evaluations LTA, WFP, was signed between ICON-INSTITUT GmBH (Consortium Leader) and 4G eval s.r.o. (Partner) on 14 April 2023.
more
08 July 2022
The Ministry of Foreign Affairs of the Czech Republic signed a contract with 4G eval s.r.o. for the Evaluation of two projects in the sector of Inclusive Social Development in Moldova funded under the Foreign Development Cooperation of the Czech Republic.
more