Profil společnosti

4G eval s.r.o. je nezávislá konzultační společnost se sídlem v Praze, která se specializuje na poskytování komplexních služeb v oblasti projektového designu, monitoringu a evaluací, vody a sanitace, životního prostředí, sociálního a ekonomického rozvoje a prevence a připravenosti na mimořádné situace.

Náš tým disponuje čtyřmi interními a týmem přidružených odborníků. Na komplexních zakázkách v různých částech světa spolupracujeme s mezinárodní sítí kvalifikovaných expertů a partnerů.

4G eval spolupracuje s firmou 4G consite a využívá její odbornou expertízu s implementací projektů a konzultačních služeb v oblasti geologie, hydrogeologie, integrovaném managementu vodních zdrojů a ochrany životního prostředí. 4G eval podporuje klienty na základě standardů environmentálního managementu (ISO 14001), což zajišťuje nejvyšší možnou úroveň služeb v oblasti management dopadů na životní prostředí a je plně v souladu s aktuálními opatřeními v oblasti ochrany životního prostředí.

Organizační struktura 4G eval odráží přístup k managementu na základě jednotlivých úkolů, je zaměřena na skupinovou práci, komunikaci a sdílení zkušeností a odpovědností, aby co nejefektivněji využila dostupné zdroje. Management firmy podporuje zodpovědnou, projektovou, interdisciplinární a multikulturní spolupráci, kde každý ze členů týmu může uplatnit svou expertízu, zkušenosti a kreativitu k vyřešení projektových zadání a uspokojování potřeb klientů.

4G eval působí celosvětově a realizovala projekty v mnoha zemích v Africe, Východní Asii, Středovýchodní Evropě a Centrální Asii, na Blízkém východě a v Jihovýchodní Asii. Pracujeme pro řadu klientů včetně Světové banky, EBRD, UNICEF, UNDP, Ministerstva zahraničních věcí České republiky, Ministerstva financí České republiky, České rozvojová agentury, českých a mezinárodních neziskový organizací a soukromého sektoru.

4G eval se ve svých aktivitách vždy řídí zásadami udržitelného rozvoje se zaměřením na řádnou správu věcí veřejných a lidská práva, rovnost žen a mužů, zelený růst a spravedlivý přístup ke zdrojům. Přístup společnosti je založen na partnerství s podpoře inkluzivní účasti a dialogu.

Evaluace realizované společností 4G eval jsou v souladu s Etickým kodexem IDEAS přijatým v listopadu 2014, Etickým kodexem evaluátora přijatým Českou evaluační společností v roce 2011 a řídí se Formálními standardy provádění evaluací České evaluační společnosti (2013). Naši experti se pravidelně účastní školení EPDET (Evropský školící program pro evaluace) a jsou zastoupeni v IDEAS (Mezinárodní rozvojové evaluační asociaci).

Oblasti expertízy

Projektový design, monitoring a evaluace

 • Evaluace dosažených výkonů, procesů a výsledků, meta-evaluace: design, plánování, implementace, konzultace se zainteresovanými stranami. Doporučení týkající se intervencí, systémová a procesní doporučení.
 • Zajištění kvality evaluačních designů a zpráv.
 • Design and implementace monitorovacích a reportovacích systémů a mechanismů.
 • Budování kapacit a školení.

Voda a sanitace

 • Projektová a programová formulace, otázky týkající se udržitelnosti, dopady na životní prostředí, a sociální dopady.
 • Implementační podpora, budování kapacit a školení, monitoring a evaluace.
 • Průzkumy a vyhodnocení (schopnost a ochota platit za služby, inventář a mapování, průzkum spokojenost klientů).
 • Návratnost nákladů (tarify), související sociální otázky, formulace programů a modelů sociální podpory.

Životní prostředí

 • Posuzování vlivů na životní prostředí, environmentální audit, vyhodnocení rizik, rámec a plán environmentálního a sociálního řízení.
 • Ochrana životního prostředí, řízení rizik, návrhy nápravných opatření (sanace starých a vznikajících ekologických zátěží, sanace brownfields, hodnocení a zmírňování rizik ropných látek a nebezpečných odpadů)
 • Identifikace potenciálních ekologických škod, jako je kontaminace podzemní vody v důsledku minulých a současných operací
 • Institucionální analýza a budování kapacit (transfer technického a environmentálního know-how, zapojení zúčastněných stran, informování a osvěta).
 • Právní a regulační rámec (analýza existujících systému řízení, relevantní legislativy a mezinárodních standardů, politik a praxe).  

Sociální a ekonomický rozvoj

 • Projektová a programová formulace (teorie změny, analýza zúčastněných stran, modality implementace, institucionální rámec, rozpočet a modality financování, plán udržitelnosti a strategie odchodu)  
 • Zapojení zainteresovaných stran a inkluzivní účast (analýza zúčastněných, stran a komunikační struktura, plány účasti zúčastněných stran).  
 • Informace, vzdělávání, komunikace. Sociálně-ekonomické průzkumy, sociální audit, analýza a hodnocení sociálně-ekonomických dopadů, sociální due diligence
 • Rozvoj soukromého sektoru: Hodnocení potřeb a poskytování podpůrných služeb malým a středním podnikům. Obchodní plány. Podpora obchodních a podnikatelských sdružení. Institucionální, právní a regulační rámec.  Budování kapacit a školení.
 • Řízení grantových programů na podporu rozvoje malých a středních podniků.

Prevence a připravenost na mimořádné situace

 • Vyhodnocení adaptačních potřeb na klimatickou změnu.
 • Připravenost na povodně a jejich předcházení.
 • Evaluace projektů připravenosti na katastrofy a jejich předcházení

News

08 July 2022
The Ministry of Foreign Affairs of the Czech Republic signed a contract with 4G eval s.r.o. for the Evaluation of two projects in the sector of Inclusive Social Development in Moldova funded under the Foreign Development Cooperation of the Czech Republic.
more
27 June 2022
4G eval s.r.o. signed a Joint Venture Agreement with Engineering and Management Consulting Center (EMCC) (Lead Consultant) for the Final Programme Evaluation Al Fakhoora Scholarship and Empowerment Programme (Dynamic Futures II)
more
15 June 2022
The Ministry of Foreign Affairs of the Czech Republic signed a contract with 4G eval s.r.o. for the Evaluation of three projects in the sector of Management of Natural Resources – Water and Sanitation, Bosnia and Hercegovina
more
12 June 2022
Under the Sub-consultant Agreement with NIRAS A/S, 4G eval provides services of the Team Leader for the Final Evaluation of EU Support to the Water Sector in the Gaza Strip.
more
19 April 2022
Under the Contract for Consultancy Services signed with Groupe Huit, 4G eval provides the services of Gender expert for the Complementary study to prepare unplanned settlement upgrading project of Kagugu, Inyange et Rwezamenyo.
more
07 December 2021
Caritas Czech Republic signed a contract with 4G eval for the External evaluation of the project Academia Young Caritas in Prague, supported under the EU Operational Programme Prague - Growth Pole of the Czech Republic.
more