Profil společnosti

4G eval s.r.o. je nezávislá konzultační společnost se sídlem v Praze, která se specializuje na poskytování komplexních služeb v oblasti projektového designu, monitoringu a evaluací, vody a sanitace, životního prostředí, sociálního a ekonomického rozvoje a prevence a připravenosti na mimořádné situace.

Náš tým disponuje čtyřmi interními a týmem přidružených odborníků. Na komplexních zakázkách v různých částech světa spolupracujeme s mezinárodní sítí kvalifikovaných expertů a partnerů.

4G eval spolupracuje s firmou 4G consite a využívá její odbornou expertízu s implementací projektů a konzultačních služeb v oblasti geologie, hydrogeologie, integrovaném managementu vodních zdrojů a ochrany životního prostředí. 4G eval podporuje klienty na základě standardů environmentálního managementu (ISO 14001), což zajišťuje nejvyšší možnou úroveň služeb v oblasti management dopadů na životní prostředí a je plně v souladu s aktuálními opatřeními v oblasti ochrany životního prostředí.

Organizační struktura 4G eval odráží přístup k managementu na základě jednotlivých úkolů, je zaměřena na skupinovou práci, komunikaci a sdílení zkušeností a odpovědností, aby co nejefektivněji využila dostupné zdroje. Management firmy podporuje zodpovědnou, projektovou, interdisciplinární a multikulturní spolupráci, kde každý ze členů týmu může uplatnit svou expertízu, zkušenosti a kreativitu k vyřešení projektových zadání a uspokojování potřeb klientů.

4G eval působí celosvětově a realizovala projekty v mnoha zemích v Africe, Východní Asii, Středovýchodní Evropě a Centrální Asii, na Blízkém východě a v Jihovýchodní Asii. Pracujeme pro řadu klientů včetně Světové banky, EBRD, UNICEF, UNDP, Ministerstva zahraničních věcí České republiky, Ministerstva financí České republiky, České rozvojová agentury, českých a mezinárodních neziskový organizací a soukromého sektoru.

4G eval se ve svých aktivitách vždy řídí zásadami udržitelného rozvoje se zaměřením na řádnou správu věcí veřejných a lidská práva, rovnost žen a mužů, zelený růst a spravedlivý přístup ke zdrojům. Přístup společnosti je založen na partnerství s podpoře inkluzivní účasti a dialogu.

Evaluace realizované společností 4G eval jsou v souladu s Etickým kodexem IDEAS přijatým v listopadu 2014, Etickým kodexem evaluátora přijatým Českou evaluační společností v roce 2011 a řídí se Formálními standardy provádění evaluací České evaluační společnosti (2013). Naši experti se pravidelně účastní školení EPDET (Evropský školící program pro evaluace) a jsou zastoupeni v IDEAS (Mezinárodní rozvojové evaluační asociaci).

Oblasti expertízy

Projektový design, monitoring a evaluace

 • Evaluace dosažených výkonů, procesů a výsledků, meta-evaluace: design, plánování, implementace, konzultace se zainteresovanými stranami. Doporučení týkající se intervencí, systémová a procesní doporučení.
 • Zajištění kvality evaluačních designů a zpráv.
 • Design and implementace monitorovacích a reportovacích systémů a mechanismů.
 • Budování kapacit a školení.

Voda a sanitace

 • Projektová a programová formulace, otázky týkající se udržitelnosti, dopady na životní prostředí, a sociální dopady.
 • Implementační podpora, budování kapacit a školení, monitoring a evaluace.
 • Průzkumy a vyhodnocení (schopnost a ochota platit za služby, inventář a mapování, průzkum spokojenost klientů).
 • Návratnost nákladů (tarify), související sociální otázky, formulace programů a modelů sociální podpory.

Životní prostředí

 • Posuzování vlivů na životní prostředí, environmentální audit, vyhodnocení rizik, rámec a plán environmentálního a sociálního řízení.
 • Ochrana životního prostředí, řízení rizik, návrhy nápravných opatření (sanace starých a vznikajících ekologických zátěží, sanace brownfields, hodnocení a zmírňování rizik ropných látek a nebezpečných odpadů)
 • Identifikace potenciálních ekologických škod, jako je kontaminace podzemní vody v důsledku minulých a současných operací
 • Institucionální analýza a budování kapacit (transfer technického a environmentálního know-how, zapojení zúčastněných stran, informování a osvěta).
 • Právní a regulační rámec (analýza existujících systému řízení, relevantní legislativy a mezinárodních standardů, politik a praxe).  

Sociální a ekonomický rozvoj

 • Projektová a programová formulace (teorie změny, analýza zúčastněných stran, modality implementace, institucionální rámec, rozpočet a modality financování, plán udržitelnosti a strategie odchodu)  
 • Zapojení zainteresovaných stran a inkluzivní účast (analýza zúčastněných, stran a komunikační struktura, plány účasti zúčastněných stran).  
 • Informace, vzdělávání, komunikace. Sociálně-ekonomické průzkumy, sociální audit, analýza a hodnocení sociálně-ekonomických dopadů, sociální due diligence
 • Rozvoj soukromého sektoru: Hodnocení potřeb a poskytování podpůrných služeb malým a středním podnikům. Obchodní plány. Podpora obchodních a podnikatelských sdružení. Institucionální, právní a regulační rámec.  Budování kapacit a školení.
 • Řízení grantových programů na podporu rozvoje malých a středních podniků.

Prevence a připravenost na mimořádné situace

 • Vyhodnocení adaptačních potřeb na klimatickou změnu.
 • Připravenost na povodně a jejich předcházení.
 • Evaluace projektů připravenosti na katastrofy a jejich předcházení